Home

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/
EIT(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
EIT(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียน

0%