กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

Download

-แผนปฏิบัติการ ปี 2563
 
กิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ

ภาระงาน
-งานจัดทำแผนและนโยบาย
-งานจัดสรรงบประมาณ
-การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้เงินงบประมาณ
-การระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา
-การบริหารการเงิน/การบัญชี
-การบริหารงานพัสดุ
-งานจัดเก็บรายได้สถานศึกษา
-งานหัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ
-งานTo Be Number One

กิจกรรมที่น่าสนใจ

นางวิไลลักษณ์  
พิสาดรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ