นางสาวธนัชพร จะเมาะดี
ตำแหน่ง ครู(บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุรีพร วารีชัยสง
ตำแหน่ง ครู(ธุรกิจ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยที่ 2 การขยายพันธุ์พืช
นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยเอกภัทรกร ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู(อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสันติชัย สนทนา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(คหกรรมศึกษา) วิทยฐานะ -
เว็บไซด์ม.6
นางสาวฐิติมา สมสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวสุธาสินี ชัยนิตย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์