นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางรัตนา สาระรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ์ อุสารัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางธนัญชกร บุตรพรหม
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นางจิตรา วะรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการพิเศษ
นายวราวุธ บุตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูขำนาญการ