นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสุนีย์ อะโรคา
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางละอองดาว สินสิริ
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสิริรดา เพชรเลิศ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ภาษาจีน) วิทยฐานะ -
นางวราพร เพชรเลิศ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ -
นางสาวสุธาสินี​ หนองพร้าว
ครู ค.ศ.1(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ -
นางสาวปริยฉัตร โกติรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวศิริลักษณ์ โทคำมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู