นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสุนีย์ อะโรคา
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางละอองดาว สินสิริ
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสิริรดา เพชรเลิศ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2(ภาษาจีน) วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางวราพร เพชรเลิศ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ -
นางสาวสุธาสินี​ หนองพร้าว
ครู ค.ศ.1(ภาษาอังกฤษ) วิทยฐานะ -
นางสาวขวัญธิดา พินิตพงศา
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาคังกฤษ
นายชาครินทร์ กฤษณะสังข์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวจริยา กุลรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู