นางสาวพัศธนัญญา คำโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไล เกรัมย์
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันนา โวงประโคน
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธิติภัทร์ ทองเงิน
ตำแหน่ง ครู(เคมี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเขมณัฏฐ์ ธนสิริอนันต์
ตำแหน่ง ครู(เคมี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญา รอบแคว้น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(เคมี) วิทยฐานะ -
นางสาวกานดา คำโสภา
ตำแหน่ง ครู(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ -
นางสาวอัจฉรา ลักขษร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ -
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์
ตำแหน่ง ครู(ชีววิทยา) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานต์รวี มีแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ชีววิทยา) วิทยฐานะ -
นางรินลดา สมัครสมาน
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมุกดา พลพวก
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.กมลวรรณ รอนยุทธ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
น.ส.สุดารัตน์ เวียงสงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
น.ส.จิราภรณ์ สร้อยสูงเนิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายกอบพงษ์ นามวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายอุทิศ อุประแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายพงศ์พัฒนา วิชัยรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู