นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ชีววิทยา) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัศธนัญญา คำโสภา
ตำแหน่ง ครู(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไล เกรัมย์
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันนา โวงประโคน
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา
ตำแหน่ง ครู(วิทย์ทั่วไป) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธิติภัทร์ ทองเงิน
ตำแหน่ง ครู(เคมี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเขมณัฏฐ์ ธนสิริอนันต์
ตำแหน่ง ครู(เคมี) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญา รอบแคว้น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(เคมี) วิทยฐานะ -
นางสาวกานดา คำโสภา
ตำแหน่ง ครู(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ -
นางสาวอัจฉรา ลักขษร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1(ฟิสิกส์) วิทยฐานะ -
นางสาวกานต์รวี มีแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ชีววิทยา) วิทยฐานะ -
นางรินลดา สมัครสมาน
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมุกดา พลพวก
ตำแหน่ง ครู(คอมพิวเตอร์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายพีระวัฒน์ บุญศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายเสฏฐวุฒิ เพชรเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวปรียานัท โสรถาวร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวจิราภา กัณหา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวศิริลญา พงษ์ษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวนราวัลย์ บริพัฒน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวพรทิพย์ ยอดเพชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวศิริญญา วงษ์บ้านดู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวอรวรรณ โคตุทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู