นายราชันย์ ทองจันดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู(ศิลปศึกษา) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์
ตำแหน่ง ครู(นาฏศิลป์) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรี
น.ส.พิจิตรา ประดิษฐโสภณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาศิลปศึกษา
น.ส.ศศิชา ศรีพรหมทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขานาฏศิลป์