นางพรพูนทรัพย์ จันนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรางคณา พนิตพงศา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ เกรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภกิจ วิชัยรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางธวัลรัตน์ เลิศวิชิตณรงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย กันรัมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวประภาภรณ์ ปลื้มกมล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
นางสาวจุฑาทิพย์ กึมรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวดวงฤดี โกติรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู