นายอรรถชา วรรณปะเก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตำแหน่ง ครู คศ.1 วิทยฐานะ -
นายชาติชาย พนมรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธันยบูรณ์ มะณารัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายวรพล เนื้อนิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู