นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์
กิจกรรมแนะแนว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีกร การกระสัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม