คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

0ผอ.สรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์

นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายนพสิทธิ์ นราพิชญ์พงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ว่าที่่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายปฐมพงษ์ โพธิษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน 4 กลุ่ม

นางศิริวรรณ์  อุสารัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุชญา กระชุงรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายศุภกิจ วิชัยรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป