ข้อมูลจำนวนนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับชั้น/เพศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 รวม

ชาย

255

177

432

หญิง

298

359

657

รวม

553

536

1,089

จำนวนห้องเรียน

16

15

31

2.ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
จำนวน ชาย  22 คน หญิง 50  คน รวมทั้งหมด 72  คน
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)

ตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. ครู

4. ครูผู้ช่วย

5. ลูกจ้างประจำ

6. ลูกจ้างชั่วคราว

วิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ

รวม

ชำนาญการพิเศษ

รวม

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

รวม

รวมทั้งหมด

ระดับ

คศ.3

คศ.3

คศ.1

คศ.2

คศ.3

ครูผู้ช่วย

ชาย

1

1

3

3

0

2

11

13

0

1

4

22

หญิง

0

0

0

0

7

7

24

38

3

0

9

50

รวม

1

1

3

3

7

9

35

51

3

1

13

72