ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่ง 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.

1

นายกิติ  ดุจเพ็ญ

รักษาการครูใหญ่

พ.ศ. 2522 – 2522

2

นายแสวง บุราสิทธิุ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2522 – 2532

3

นายโสภณ  บำรุงสงฆ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2532 – 2534

4

นางภุมรี  มณีราชกิจ
(นางธีรยา มณีราชกิจ)

อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2534 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2553

5

นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2554 – 2558

6

นายไพบูลย์  มั่นยืน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2558 – 2563

7

นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน