ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
นายมาโมช เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรี
นางสาวขวัญธิดา พนิตพงศา
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวปภาดา จะโรรัมย์
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพัฒนา พานทอง
ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการงานงบประมาณ
นางสาวรัชนีกร การกระสัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
นางสาวลลิตา ปาประโคน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
นายวินัย ทองอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
นายสมบัตร วีระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
นางสุภัคจิญา ไชยสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
นายเกชา นะรารัมย์
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง