ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ความเป็นมาของโรงเรียน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 อำเภอห้วยราชในปัจจุบัน มีฐานะเป็นตำบล อยู่ในความปกครองของ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดการศึกษา มีเฉพาะระดับประถมศึกษา เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว ถ้าต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไปศึกษาที่ตัวจังหวัด เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ผู้ที่ยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาต่อได้ สภาตำบลห้วยราช ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม” และประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2522 โดยมีนายสมาน มณีราชกิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุชัย อึงชัยศรี กำนันตำบลห้วยราช และนายกิตติ ดุจเพ็ญ ศึกษาธิการอำเภอเมืองในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงานใน การจัดหาที่ดิน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมตั้งอยู่ริมถนนสายห้วยราช-กระสัง มี พื้นที่ทั้งหมด 42 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ผู้บริหารคนแรกคือ นายกิตติ ดุจเพ็ญ โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

– พ.ศ. 2522 สภาตำบลห้วยราช บริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษามูลค่า 150,000 บาท นายสมาน มณีราชกิจ บริจาคที่ดิน 11 ไร่ 43 ตารางวา นายหาญชัย รักอำนวยกิจ บริจาคที่ดิน 13 ไร่ 3 งาน นางบน กำรัมย์ แลกเปลี่ยนที่ดินกับนายสุชัย อึงชัยศรี บริจาคที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน นายแก้ว ลอศิริกุล บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน นายชุม นรินทร์รัมย์ บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน

– พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่นที่ 3

– พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าโครงการ การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม (โครงการ 40 นาที) และ เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์

– พ.ศ. 2536 เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (รพชส.) โครงการฝึกอบรมช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม เปิดสอนวิชาธุรกิจ

– พ.ศ. 2537 ได้รับงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 112,428 บาทจัดโครงการอบรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

– พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัล ห้องสมุดกาญจนาภิเษกดีเด่น ขนาดกลาง เขตการศึกษา 11 และเปิดศูนย์การเรียนการสอนวิชาคหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์

– พ.ศ.2540 ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานโดยงบประมาณบริจาค จากชุมชน จำนวน 256,000 บาท สมทบกับค่าวัสดุฝึก ใช้ฝีมือนักเรียนตามแผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ (อุตสาหกรรม ) ได้รับงบประมาณจัดสร้าง ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธงและถนนคอนกรีตรอบสนามเสาธง จำนวน 200,000 บาท

– พ.ศ. 2541 ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) โดยนางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์ บริจาคชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ประกอบมูลค่า 400,000 บาท และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว

– พ.ศ. 2542 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด และโทรทัศน์ 21 นิ้ว จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท จากชุมชนอำเภอห้วยราช และร้านค้าในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายชาติสง่า โมฬีชาติ และภริยา ซึ่งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 11

– พ.ศ. 2543 ได้รับมอบรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน 4ห-4137 กทม. จากกรมวิชาการ โดย อธิบดีกรมวิชาการ ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน

– พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จากกองทุนพัฒนาชนบท แช่ม แช่มรัมย์ และมูลนิธิชาติชาย ชุณหวัณ จำนวน 150,000 บาท (เปิดบริการ 5 ธ.ค.2545) โดยการประสานงาน จัดหารายได้ ของ แช่ม แช่มรัมย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

– พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณจากการจัดคอนเสิร์ต To be number one (รวมใจล้อมรั้วให้ลูกรัก) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่าย ครู-อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 158,172 บาท

– พ.ศ.2546 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) : สมศ. และ เข้าโครงการ “ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน ” และโรงเรียนวิถีพุทธ

– พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

– พ.ศ. 2548 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) : สมศ. รอบที่ 2

– พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” วันที่ 18 กันยายน 2550 และโรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT) และศูนย์พัฒนาการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

– พ.ศ. 2551 โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 “รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม”

– พ.ศ. 2552 โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 โรงเรียนดีใกล้บ้าน ครั้งที่ 2 “รักษามาตรฐานและพัฒนานักเรียนได้อย่างยั่งยืน”

– โรงเรียนผ่านการประเมินชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับประเทศ และนำเสนอผลงานที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

– โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก พณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

– พ.ศ. 2553

– โรงเรียนผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ระดับประเทศ

– โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด “สวนสวยโรงเรียนงาม” ระดับจังหวัด

– โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2010 ระดับประเทศ และเข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

– พ.ศ. 2554

– โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT) และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

– รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพประเภทเส้น (ม.ปลาย)

– รางวัลเหรียญการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ม.ต้น)

– รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล “บุรีรัมย์คัพ รับลมหนาวครั้งที่ 1” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วย พณฯเนวิน ชิดชอบ พร้อมเงินสด ที่สนามไอโมบายสเตเดี้ยม

– ได้รับชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

– พ.ศ. 2555

– รางวัลดีเยี่ยม การประกวดห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับสหวิทยาเขต

– รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริหารหารศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

– รางวัลระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

– รางวัลโรงเรียนขนาดใหญ่ (ชุดที่ 5) ที่มีผลการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับดีมาก

– รางวัล โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.6 ในลำดับที่ 18 ร้อยละ 7.34

– ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2012 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– พ.ศ.2556

– โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

– รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุชาย ในการแข่งขันคัดตัวแทนกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– โรงเรียนได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างโรงอาหาร” ได้ยอดทั้งสิ้น 1,451,590 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 7 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับประเทศ (จัดลำดับเพียง 10 ลำดับ)