วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาลัย รวมทั้งแนะแนวการนำความรู้จากการศึกษา ในแต่ละหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปประกอบอาชีพสาขาต่างๆ