วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง ๓ ฝ่าย นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ