วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

     โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นคุณภาพ นำความรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     Education managaement of Huairatpitthayakhom School must have standard qualities by stress the virtuous First go to international with intelligence on Sufficiency Economic Philosophy base. 

พันธกิจ ( Mission )
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านบุคลากร งบประมาณการจัดการ
2.2 พัฒนาครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2.3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาชาติ มีความเป็นไทยก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นสากล
2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.5 ประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน