สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔