เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ลักษณะของตรา เป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม อยู่ในกรอบเสมาธรรมจักร ความหมาย เป็นสถานศึกษาที่สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
สีประจำโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม “น้ำเงิน-เหลือง”
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความมั่นคง ยั่งยืน พลังรัก สามัคคี สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สีน้ำเงิน-เหลือง หมายถึง พลังรัก สามัคคี นำสู่ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
อักษรย่อโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม “หร.พ.”
มาจาก โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน “พระพุทธรัตโนภาส”