โรงเรียนห้วยราชทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุมจตุรพิธพร