ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 นักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตได้อย่าง มีความสุข ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม