16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยงานสภานักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยงานสภานักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข