24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 และวันปัจฉิมนิเทศ ณ หอประจำจตุรพิธพร