26 พฤษภาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์