26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับอำเภอห้วยราชจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สภานักเรียนและแกนนำทูบีเป็นตัวแทนเดินรณรงค์สัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม