27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม ”น้อมครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูคุณค่าภาษาไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม