27 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมและสภานักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม