27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ ห้องเอกอนันต์ 1