6 สิงหาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์