7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยสภานักเรียนและสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์