การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รายละเอียดคลิกที่นี่

กดลิงก์รับสมัครที่นี

Read more

12-13 พ.ค.2565 งานปฐมนิเทศ และเลือกแผนการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

11 พ.ค.2565 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นผู้นำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ในการต้อนรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมจัดทำ MOU ระหว่างชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระเทียมวิทยาและโรงเรียนหนองแวงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีTO BE NUMBER ONEจังหวัดบุรีรัมย์และTO BE NUMBER ONEอำเภอห้วยราช ได้ร่วมทำMOUในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

11 พ.ค.2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ การใช้โปรแกรม Google site , Google form และการจัดทำ ปพ.5 ให้กับคณะครูที่ย้ายมาใหม่ หรือท่านที่ต้องการทบทวนความรู้เดิม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ 1

Read more

9 พ.ค.2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ จำนวน 26 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 19 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ 6 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 คน ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

9 พ.ค.2565 ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

Read more

9 พ.ค.2565 ว่าที่ ร.ต.พงษ์สุโชติ สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Read more

6 พ.ค.2565 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยจากเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 นี้ โดยการนำของ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและทีมงานศปค.โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19(Covid-19)จำนวน 440 ชุด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

ประกาศโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Read more