9 พ.ค.2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ จำนวน 26 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 19 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ 6 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 คน ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

9 พ.ค.2565 ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

Read more

9 พ.ค.2565 ว่าที่ ร.ต.พงษ์สุโชติ สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Read more

6 พ.ค.2565 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยจากเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 นี้ โดยการนำของ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและทีมงานศปค.โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19(Covid-19)จำนวน 440 ชุด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Read more