โรงเรียนห้วยราชทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุมจตุรพิธพร

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

Read more

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 นักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตได้อย่าง มีความสุข ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดบุรีรัมย์ระดับ ม. ปลาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดธรรมธีราราม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางชนะเลิศ นส ปรมาภรณ์ ชัยสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ นส ตวงรัตน์ จะรอนรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นส บัวชมพู นุกาศรัมย์ ได้เข้ารอบแข่งขันระดับภาค ๑๑ ต่อไปค่ะ

Read more

ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ ประเภททีมโรงเรียน ๑๐๐ คน. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับรางวัลที่ ๒ เข้าแข่งขันระดับภาค ๑๑ ต่อไปค่ะ

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพิทักษ์ คมศรี ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สุโชติ สุวะโจ นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

Read more

งานรับสมัครนักเรียน ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ม.๓ เดิม ปัจจุบัน ที่กำลังศึกษา ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอใบสมัคร แล้วยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ

Read more

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง ๓ ฝ่าย นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพิทักษ์ คมศรี นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นตัวแทนในนามผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นายวีระศักดิ์ พินิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

Read more
totobo bahislion hacklink satın al piabet milanobet