27 มิถุนายน 2565 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ณ ห้องชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม ”น้อมครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูคุณค่าภาษาไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

25 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ”ขับขี่อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด” จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

16-19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และการประชุมเชิงปฏิการ ”หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร” ณ จังหวัดตราด

Read more

16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยงานสภานักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 โรง

Read more

14 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านยาเสพติด

Read more