28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและการสวนสนามของกองลูกเสือ ณ โดมอเนกประสงค์

Read more

27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกอนันต์ 1

Read more

27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ ห้องเอกอนันต์ 1

Read more

26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์

Read more

26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับอำเภอห้วยราชจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สภานักเรียนและแกนนำทูบีเป็นตัวแทนเดินรณรงค์สัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

22 มิถุนายน 2566 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอำเภอสัญจร “การใช้แอพเคชั่น Thai ID บัตรประชาชนดิจิทัล” ให้แก่นักเรียนห้วยราชพิทยาคม ณ โดมอเนกประสงค์

Read more

22 มิถุนายน 2566 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดพิธีอำลาตำแหน่งและรับตำแหน่งใหม่ของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

Read more

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์

Read more

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์

Read more