โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ในการประสานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดปีการศึกษา 2566 และร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรให้แก่นักเรียน

Read more

9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจตุรพิธพร และ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

Read more

7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยสภานักเรียนและสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

6 สิงหาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

27 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมและสภานักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

26 พฤษภาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์

Read more

6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โดมอเนกประสงค์

Read more

2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมรับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ 1

Read more

2 มิถุนายน 2566 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดกิจกรรม Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ณ โดมอเนกประสงค์

Read more