โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อทดสอบสมรรถนะทางความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 มาพร้อมกันเวลา 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00-12.00 น. 

 โปรดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ และปากกา เพื่อใช้ในการสอบครับ และทดสอบทักษะทางวิชาการนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

m1

m1quiz Page 01

m1quiz Page 09

m1quiz Page 10

m1quiz Page 11

m1quiz Page 12

m1quiz Page 13

m1quiz Page 14

m1quiz Page 15

m1quiz Page 16