โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

18 กุมภาพันธ์ 2567 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีผลการเรียนไม่ผ่าน(o,ร,มส)

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชี้แจงถึงแนวทางช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ ให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนให้แก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษา