27 มิถุนายน 2565 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ณ ห้องชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม ”น้อมครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูคุณค่าภาษาไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

25 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ”ขับขี่อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด” จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รายละเอียดคลิกที่นี่

กดลิงก์รับสมัครที่นี

Read more

12-13 พ.ค.2565 งานปฐมนิเทศ และเลือกแผนการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

11 พ.ค.2565 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นผู้นำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ในการต้อนรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมจัดทำ MOU ระหว่างชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระเทียมวิทยาและโรงเรียนหนองแวงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีTO BE NUMBER ONEจังหวัดบุรีรัมย์และTO BE NUMBER ONEอำเภอห้วยราช ได้ร่วมทำMOUในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more

11 พ.ค.2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ การใช้โปรแกรม Google site , Google form และการจัดทำ ปพ.5 ให้กับคณะครูที่ย้ายมาใหม่ หรือท่านที่ต้องการทบทวนความรู้เดิม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ 1

Read more

9 พ.ค.2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ จำนวน 26 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 19 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ 6 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 คน ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

Read more