โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Browse Topics

อาคาร 1 เอกอนันต์

อาคาร 2 ปัญญาทวี

อาคาร 3 ตรีสุวิชา

อาคาร 4 จัตุวิทยา

อาคาร 5 เบญจสรรพวิทย์

Posted  1 month  ago by  admin

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้ ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิช่าการ

Posted  1 month  ago by  admin

- รับใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มผ ได้ที่ห้องบริหารวิชาการ ตู้ที่ 7

- เขียนใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มผ ให้ครบถ้วน

- ไปดำเนินการติดต่อกับครูประจำวิชาที่นักเรียนติด 0,ร

- ดำเนินการแก้ไข ตามที่ครูประจำวิชาให้จัดทำ

- เมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนแล้วให้ นำส่งใบคำร้องที่ครูประจำวิชา

- ครูประจำวิชามาส่งใบคำร้องขอสอบแก้ตัว โดยมีผลการแก้ไขและลงลายมือชื่อแล้วที่ห้องบริหารวิชาการ

- ครูที่รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไขผลกา่รเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามครูประจำวิชาแจ้งมา ในระบบ SGS

Posted  1 month  ago by  admin