โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหารสถานศึกษา

Untitled

นายจินดา  กรองทอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

00 1    00 2

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สุโชติ  สุวะโจ         ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรชนก  ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา               รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

004  02

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

01  003

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล