โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

z01

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

z02  z03

หัวหน้างานแนะแนว                                  งานแนะแนว

z04  z05

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม                     หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

z06  z07

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด             หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

z08  z09

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร      หัวหน้ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

                                                        และความถนัด