โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมาของโรงเรียน

          เมื่อ ปี พ.ศ.  2522   อำเภอห้วยราชในปัจจุบัน มีฐานะเป็นตำบล อยู่ในความปกครองของ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์การจัดการศึกษามีเฉพาะระดับประถมศึกษาเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วถ้าต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไปศึกษาที่ตัวจังหวัดเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายผู้ที่ยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้  สภาตำบลห้วยราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบล

ห้วยราช  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม”  และประกาศจัดตั้ง   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน   พ.ศ. 2522  โดยมีนายสมาน  มณีราชกิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายสุชัย  อึงชัยศรี กำนันตำบลห้วยราชและนายกิตติ  ดุจเพ็ญศึกษาธิการอำเภอเมืองในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงานในการจัดหาที่ดินโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมตั้งอยู่ริมถนนสายห้วยราช-กระสัง  มี พื้นที่ทั้งหมด  42 ไร่  3 งาน 56  ตารางวา  ผู้บริหารคนแรกคือ  นายกิตติ  ดุจเพ็ญ   โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

          - พ.ศ. 2522  สภาตำบลห้วยราช บริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษามูลค่า  150,000 บาท  นายสมาน  มณีราชกิจ บริจาคที่ดิน  11 ไร่ 43  ตารางวา นายหาญชัย  รักอำนวยกิจ  บริจาคที่ดิน 13  ไร่ 3 งาน  นางบน  กำรัมย์ แลกเปลี่ยนที่ดินกับนายสุชัย  อึงชัยศรี บริจาคที่ดิน 12  ไร่  2  งาน นายแก้ว  ลอศิริกุล  บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน นายชุม  นรินทร์รัมย์  บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน

          - พ.ศ.2528    โรงเรียนได้เข้าโครงการ  มพช.  2  รุ่นที่  3 

          -พ.ศ.2530   โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าโครงการการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและ

สังคม (โครงการ   40  นาที)  และ เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์

          - พ.ศ.2536   เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  (รพชส.โครงการฝึกอบรมช่างเย็บจักอุตสาหกรรม  เปิดสอนวิชาธุรกิจ

         - พ.ศ.2537  ได้รับงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 112,428 บาทจัดโครงการอบรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

         - พ.ศ.2539  ได้รับรางวัล ห้องสมุดกาญจนาภิเษกดีเด่น ขนาดกลาง เขตการศึกษา  11 และเปิดศูนย์การเรียนการสอนวิชาคหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์

         - พ.ศ.2540   ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานโดยงบประมาณบริจาค จากชุมชน จำนวน 256,000 บาท สมทบกับค่าวัสดุฝึก ใช้ฝีมือนักเรียนตามแผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ (อุตสาหกรรม )  ได้รับงบประมาณจัดสร้าง  ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธงและถนนคอนกรีตรอบสนามเสาธง  จำนวน 200,000 บาท

          - พ.ศ2541 ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยนางพรรณประภา  อินทรวิทยนันท์ บริจาคชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ประกอบมูลค่า 400,000 บาท   และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว

         - พ.ศ.2542  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด และโทรทัศน์ 21 นิ้ว จำนวน 54 เครื่อง   มูลค่า 380,000 บาท  จากชุมชนอำเภอห้วยราช และร้านค้าในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายชาติสง่า โมฬีชาติและภริยา  ซึ่งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์   และโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มที่ 11 

         -  พ.ศ.2543  ได้รับมอบรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว   หมายเลขทะเบียน  4ห-4137  กทม. จากกรมวิชาการ โดย  อธิบดีกรมวิชาการ ดร.ประพัฒน์พงศ์    เสนาฤทธิ์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน

         - พ.ศ.2544   ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จากกองทุนพัฒนาชนบท  แช่ม แช่มรัมย์ และมูลนิธิชาติชาย   ชุณหวัณ  จำนวน 150,000 บาท (เปิดบริการ 5 ธ.ค.2545) โดยการประสานงาน  จัดหารายได้ ของ แช่ม   แช่มรัมย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

         - พ.ศ.2545  ได้รับงบประมาณจากการจัดคอนเสิร์ต To be number one (รวมใจล้อมรั้วให้ลูกรัก) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่าย  ครู - อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 158,172 บาท

          - พ.ศ.2546   โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) :  สมศ. และ  เข้าโครงการ “ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน ” และโรงเรียนวิถีพุทธ

         - พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

         - พ.ศ.2548  โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) :  สมศ. รอบที่ 2

          - พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” วันที่ 18 กันยายน 2550 และโรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)  และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

          - พ.ศ.2551  โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1  ครั้งที่ 1 “รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม”

          - พ.ศ.2552  โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 โรงเรียนดีใกล้บ้าน ครั้งที่ 2  “รักษามาตรฐานและพัฒนานักเรียนได้อย่างยั่งยืน”

          -  โรงเรียนผ่านการประเมินชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับประเทศ และนำเสนอผลงานที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

          -  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก พณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

          - พ.ศ.2553 โรงเรียนผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ระดับประเทศ

         - พ.ศ.2553  โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด “สวนสวยโรงเรียนงาม”  ระดับจังหวัด

          - พ.ศ.2553 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics

&  Dancercise Thailand Championship 2010 ระดับประเทศ และเข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   

         - พ.ศ.2554  โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)  และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

- พ.ศ.2554  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพประเภทเส้น (ม.ปลาย)

         - พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ม.ต้น)

         - พ.ศ. 2554 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล “บุรีรัมย์คัพ รับลมหนาวครั้งที่ 1” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วย  พณฯเนวิน ชิดชอบ พร้อมเงินสด ที่สนามไอโมบายสเตเดี้ยม ได้รับชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

         - พ.ศ. 2555 รางวัลดีเยี่ยม การประกวดห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับสหวิทยาเขต

         - พ.ศ. 2555 รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริหารหารศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

         - พ.ศ. 2555 รางวัลระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

         - พ.ศ. 2555 รางวัลโรงเรียนขนาดใหญ่ (ชุดที่ 5) ที่มีผลการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับดีมาก

         - พ.ศ. 2555 รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.6 ในลำดับที่ 18 ร้อยละ 7.34

         - พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา

         - พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2012 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         - พ.ศ.2556 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

         - พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุชาย ในการแข่งขันคัดตัวแทนกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

         - พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

         - พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         - พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างโรงอาหาร” ได้ยอดทั้งสิ้น 1,451,590 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)

         - พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 7  ในการประกวด To Be Number Teen Arobics & Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับประเทศ (จัดลำดับเพียง 10 ลำดับ)

ปี 2557

- รางวัลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร  ดังนี้