โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

5 ม.ค.67 โรงเรียนยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมมิภักดิ์ ได้รับการย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง