โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

16 มกราคม 2567 นายจินดา  กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รับรางวัลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น  นางพรทิพย์  กาละซิรัมย์ รับรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น สาขานาฏศิลป์ 

นายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์ รับรางวัลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น สาขานาฏศิลป์  เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2567 ภายใต้งาน “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” ณ หอประชุมอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์