โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

4-8 มีนาคม 2567 การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย